Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden @Karins Kadoshop versie 01-03-2010

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Karins Kadoshop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Karins Kadoshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).Artikel 2 - Overeenkomsten - Aanbiedingen - Acties

1. Alle aanbiedingen - acties van Karins Kadoshop zijn vrijblijvend en Karins Kadoshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Karins Kadoshop, ook is Karins Kadoshop gerechtigd bestelling te weigeren dan wel te annuleren en bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Karins Kadoshop dit mee binnen drie (3) dagen na ontvangst van de bestelling.Artikel 3 – Prijzen en betalingen1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Karins Kadoshop biedt de volgende betalingsmogelijkheden: Vooruitbetaling via een bankoverschrijving, betaling via contant bij afhaling. Uw bestelling wordt verzonden nadat uw betaling op de rekening van Karins Kadoshop is ontvangen.Artikel 4 – Levering

1. De door Karins Kadoshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2. Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Karins Kadoshop binnen 3 dagen. In geval van annulering van de opdracht door afnemer, zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

3. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, wordt deze binnen vijf werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant onder toepassing van artikel 4.2

4. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5. Verzending van bestellingen geschiedt door TNT post tenzij anders vermeld in bevestigingsmail.Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Karins Kadoshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken of producten die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.Artikel 6 – Reclames en aansprakelijkheid

1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Karins Kadoshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per mail, gemotiveerd kennis te geven. Het artikel mag dan ook niet verder gebruikt worden.

2. Op de door Karins Kadoshop geleverde producten zit volledige gebruikersgarantie conform de voorwaarden en termijn zoals betreffende fabrikant die stelt. Garantie afhandeling van alle geleverde producten dient uitsluitend via Karins Kadoshop te verlopen.

3. Indien een product een gebrek vertoont, zal Karins Kadoshop bepalen of het product hersteld of vervangen wordt.

4. In geval van retourzending in verband met garantie, zijn de kosten voor retourzending voor rekening van de koper. De toezending van het vervangende- of gerepareerde product is voor rekening van Karins Kadoshop.

5. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden of voor uw rekening worden hersteld/vervangen

6. Artikelen die voorzien zijn van- of bestaan uit kleine onderdelen, kunnen gevaarlijk zijn voor jonge kinderen. Karins Kadoshop is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door juist- of onjuist gebruik van de bij Karins Kadoshop aangekochte artikelen. Laat kinderen nooit alleen als zij kindersieraden dragen.

7. Veel sieraden kunnen niet tegen water en vocht. Vermijd daarom aanraking van uw sieraden met water en vocht, het voorkomt verkleuring en gebreken. Behandel uw sieraden met zorg.
Artikel 7 – Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Karins Kadoshop, dan wel tussen Karins Kadoshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Karins Kadoshop, is Karins Kadoshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Karins Kadoshop.Artikel 8 – Persoonsgegevens

1. Karins Kadoshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.

2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.

3. Karins Kadoshop zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld met uitzondering van de volgende gevallen. Wanneer een wettelijk voorschrift dat vereist; Wanneer dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; Wanneer dat noodzakelijk is voor het (doen) verrichten van accountantscontrole; Wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door u als klant.

4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of email) verzoek hiertoe aan Karins Kadoshop te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. Karins Kadoshop zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.Artikel 9 – Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Karins Kadoshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Karins Kadoshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Karins Kadoshop en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Artikel 10 - Diversen

1. Indien u aan Karins Kadoshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Karins Kadoshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Karins Kadoshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Karins Kadoshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Karins Kadoshop deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Karins Kadoshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Karins Kadoshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Karins Kadoshop is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Artikel 12 - Afkoelingsperiode

1. De afnemer heeft het recht door Karins Kadoshop geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.

2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Karins Kadoshop de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen. Geopende producten, beschadigde producten, producten met beschadigde verpakking, producten waarvan een zegel is verbroken en producten met elke andere afwijking van het aan u geleverde, kunnen niet worden geretourneerd op basis van een beroep op de afkoelingsperiode.

3. Voor producten die Karins Kadoshop met een beroep op de afkoelingsperiode retour ontvangt en die niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u gedurende 30 dagen de gelegenheid om het product, op eigen rekening, bij Karins Kadoshop af te halen of zorg te dragen voor een verzendvergoeding voor de retourzending.

4. Wanneer de door Karins Kadoshop afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerdArtikel 13 - Retourrecht

1. De afnemer heeft het recht door Karins Kadoshop geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.

2. Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Karins Kadoshop de betaalde prijs, incl de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.

3. Wanneer de door Karins Kadoshop afgeleverde artikelen niet binnen de "7 dagen" van artikel 12.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

4. Alleen artikelen die ongebruikt, in originele, onbeschadigde verpakking en met de kopie-factuur zijn teruggezonden, worden door ons als niet besteld beschouwd. Het bedrag incl verzendkosten wordt dan zo spoedig mogelijk terugbetaald.

@Karins Kadoshop
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

@Karins : Uniek en Apart

© 2009 - 2018 @kARIN`S | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Cookie Statement Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.